تعریف دانش آموز و کلاس و اضافه کردن دانش آموز به کلاس