نحوه وارد کردن حضور و غیاب و نمره و ... در پنل دفتر کلاسی