آزمون های آمادگی دروس عمومی و تخصصی کنکور 99


{{e.Title}}

 • کد آزمون: {{e.Id}}

 • {{e.questioncount}} سوال

 • سطح دشواری: متوسط

 • سطح دشواری: سخت

 • سطح دشواری: آسان

 • شامل دروس: ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی

 • شامل دروس: ریاضیات، فیزیک و شیمی

 • رایگان{{e.Price | number}} تومان

متاسفانه، هیچ آزمونی برای این گروه آزمایشی وجود ندارد

{{e.Title}}

 • کد آزمون: {{e.Id}}

 • {{e.questioncount}} سوال

 • سطح دشواری: متوسط

 • سطح دشواری: سخت

 • شامل دروس: ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی

 • شامل دروس: زمین شناسی، ریاضیات، زیست شناسی، فیزیک و شیمی

 • رایگان{{e.Price | number}} تومان

متاسفانه، هیچ آزمونی برای این گروه آزمایشی وجود ندارد

{{e.Title}}

 • کد آزمون: {{e.Id}}

 • {{e.questioncount}} سوال

 • سطح دشواری: متوسط

 • سطح دشواری: سخت

 • سطح دشواری: آسان

 • شامل دروس: ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی

 • شامل دروس: ریاضیات،اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق، روانشناسی

 • رایگان{{e.Price | number}} تومان

متاسفانه، هیچ آزمونی برای این گروه آزمایشی وجود ندارد