آزمون های آنلاین درسی

{{ total_count }} آزمون
ردیف کد آزمون عنوان آزمون درس فصل پایه تحصیلی تعداد سوال وضعیت ثبت نام برگزاری آزمون نتایج
{{$index+1}} {{e.ExamCode}} {{e.Title}} {{e.CourseTitle}} {{e.SubjectTitle !=null ? e.SubjectTitle : 'تمام فصل ها' }} {{e.GradeList}} {{e.questioncount}}
متاسفانه، آزمونی یافت نکردیم
جستجو
{{ed.Title}}
{{g.Title}}
{{c.Title}}
{{s.FullTitle}}