رشته تحصیلی خود را انتخاب کنید


{{e.Title}}

  • {{e.questioncount}} سوال

  • رایگان{{e.Price}} تومان

دفترچه عمومی
عنوان درس تعداد سوال از شماره تا شماره
زبان و ادبیات فارسی 25 1 25
زبان عربی 25 26 50
فرهنگ و معارف اسلامی 25 51 75
زبان انگلیسی 25 76 100
دفترچه تخصصی
عنوان درس تعداد سوال از شماره تا شماره
ریاضیات 55 101 155
فیزیک 45 156 200
شیمی 35 201 235
متاسفانه، هیچ آزمونی برای این گروه آزمایشی وجود ندارد

{{e.Title}}

  • {{e.questioncount}} سوال

  • رایگان{{e.Price}} تومان

دفترچه عمومی
عنوان درس تعداد سوال از شماره تا شماره
زبان و ادبیات فارسی 25 1 25
زبان عربی 25 26 50
فرهنگ و معارف اسلامی 25 51 75
زبان انگلیسی 25 76 100
دفترچه تخصصی
عنوان درس تعداد سوال از شماره تا شماره
زمین شناسی ۲۵ ۱۰۱ ۱۲۵
ریاضی ۳۰ ۱۲۶ ۱۵۵
زیست شناسی ۵۰ ۱۵۶ ۲۰۵
فیزیک ۳۰ ۲۰۶ ۲۳۵
شیمی ۳۵ ۲۳۶ ۲۷۰
متاسفانه، هیچ آزمونی برای این گروه آزمایشی وجود ندارد

{{e.Title}}

  • {{e.questioncount}} سوال

  • رایگان{{e.Price}} تومان

دفترچه عمومی
عنوان درس تعداد سوال از شماره تا شماره
زبان و ادبیات فارسی 25 1 25
زبان عربی 25 26 50
فرهنگ و معارف اسلامی 25 51 75
زبان انگلیسی 25 76 100
دفترچه تخصصی
عنوان درس تعداد سوال از شماره تا شماره
ریاضی ۲۰ ۱۰۱ ۱۲۰
اقتصاد ۱۵ ۱۲۱ ۱۳۵
زبان و ادبیات فارسی ۳۰ ۱۳۶ ۱۶۵
زبان عربی ۲۰ ۱۶۶ ۱۸۵
تاریخ و جغرافیا ۳۰ ۱۸۶ ۲۱۵
علوم اجتماعی ۲۰ ۲۱۶ ۲۳۵
فلسفه و منطق ۲۵ ۲۳۶ ۲۶۰
روانشناسی ۲۰ ۲۶۱ ۲۸۰
متاسفانه، هیچ آزمونی برای این گروه آزمایشی وجود ندارد