نرم افزار های کمکی


نرم افزار های Adobe Connect
نسخه Windows دانلود
Adobe Connect Client Add-in دانلود
نسخه MAC دانلود
نسخه Android دانلود
نسخه iOS دانلود
Keyborad Farsi دانلود
سایر نرم افزار های کمکی
Anydesk
CamScanner

مرورگر


نسخه های سیستم عامل Google Chrome Mozilla Firefox Opera Vivaldi
نسخه 32 بیتی Windows دانلود دانلود دانلود دانلود
نسخه 64 بیتی Windows دانلود دانلود دانلود دانلود
نسخه MAC دانلود دانلود دانلود دانلود
نسخه IOS دانلود دانلود دانلود ---
نسخه Android دانلود دانلود دانلود دانلود
نسخه Linux دانلود دانلود