تعریف کلاس، دانش آموز توسط دبیر و نحوه دعوت به آزمون