تعریف کلاس ،دانش آموز توسط دبیر و نحوه دعوت به آزمون