آموزش تعیین برنامه هفتگی کلاس های مجازی و دریافت فایل حضور و غیاب دانش آموزان