آموزش نحوه ورود به کلاس و آزمون آنلاین و انجام تکالیف ویژه دانش آموزان مدارس