نحوه از بلاک در آوردن میکروفن در کلاس مجازی و پاک کردن کش مرورگر