نحوه ی بارگذاری و تصحیح پاسخبرگ آزمون حضوری و ویژگی های آن