نحوه ثبت ارفاق به نمرات دانش آموزان در پنل دفتر کلاسی